คุณสุทธณะ พรหมบุตร
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอสซี คอนโทรล จำกัด
บริษัท เอสซี คอนโทรล จำกัด
เราเป็นบริษัทผู้นำเข้าถังบรรจุน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ มีมาตรฐาน

การรับรองคุณภาพจากหน่วยงานต่างประเทศ ถังน้ำดื่ม
ทุกใบจึงปลอดภัย สะอาด และสามารถทำความสะอาดได้

ถังทุกใบผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และฆ่าเชื้อแล้ว

เหมาะสำหรับใช้ในสำนักงาน ครัวเรือน โรงพยาบาล
รักษ์โลก ห่วงใย ใส่ใจ ลดใช้ทรัพยากร
จัดจำหน่ายสินค้าในราคาย่อมเยาว์ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการนำ
ไปใช้งาน เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด
ประวัติการก่อตั้งบริษัท
  ........บริษัท เอสซี คอนโทรล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555
  ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมีคุณสุทธณะ พรหมบุตร เป็นกรรมการผู้จัดการ
  โดยได้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศ
  อาทิ ถังน้ำดื่มพลาสติก ชนิดแบบมีก๊อก แบบธรรมดาชนิดคว่ำถังใช้กับเครื่องทำน้ำเย็น
  .......ทางบริษัทได้รับการอนุญาตนำเข้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างถูกกฎหมาย
  มีใบรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอย่างถูกต้องและเปิดเผยได้ โดยทางบริษัท
  นำเข้าสินค้ามาจำหน่ายในราคาถูก เพื่อยึดถือตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนำ
  เข้ามาเพื่อจำหน่ายแล้ว ส่วนหนึ่งของสินค้าทางบริษัทได้มอบสินค้า อาทิเช่นถังน้ำดื่ม
  ชนิด ก๊อกมอบให้ หน่วยงานสาธารณะกุศล และมูลนิธิต่างๆ เพื่อส่งความช่วยเหลือไปยัง
  พื้นที่ ที่ประสบความลำบาก ต้องการเก็บกักน้ำดื่ม และการสนับสนุนในภาวะน้ำท่วม
   
  เรายืนยันว่าสินค้าที่นำเข้ามาจำหน่ายทุกชิ้นมีคุณภาพ มีมาตรฐานและใบรับรองจากต่าง
  ประเทศจากทั้งของโรงงานผู้ผลิตเองและใบรับรองในประเทศไทย และจะจำหน่ายสินค้า
  ในราคาถูก เพื่อให้ผู้ที่ต้องการนำไปใช้งานอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
   
สายด่วนถังน้ำ
คุณกิตติพงษ์
คุณธีรเนตร
คุณสุทธณะ
คุณจำนงค์
082-792-1705
083-041-3405
081-7509555
081-4912585บริษัท เอสซี คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 126/3 ซอยราชวิถี 2
ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-2463726 แฟกซ์ 02-2463264
Copyright © 2010, By SC CONTROL All Right Reserved