คุณสุทธณะ พรหมบุตร
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอสซี คอนโทรล จำกัด
บริษัท เอสซี คอนโทรล จำกัด
ถังบรรจุน้ำดื่มของได้รับรองมาตรฐาน
จากหน่วยงาน
ประเทศเวียดนาม และจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ในประเทศไทย โปรดมั่นใจได้ว่าถังทุกใบ ปลอดภัย
สะอาด
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และฆ่าเชื้อแล้ว

รักษ์โลก ห่วงใย ใส่ใจ ลดใช้ทรัพยากร
ใบรับรองคุณภาพ
ถังน้ำดื่ม P.E.T. สินค้าคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงาน FDA
ยุโรปและอเมริกา และกรมวิทยาศาสตร์บริการของไทย โปรดมั่นใจได้ว่า
ถังบรรจุน้ำดื่มทุกใบ ผ่านการตรวจสอบและฆ่าเชื้อแล้ว สะอาด ปลอดภัย
ใบรับรองการตรวจคุณภาพสินค้า จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
แผ่นที่ 1 ผลการตรวจสอบ
แผ่นที่ 2 รายละเอียดผู้ส่งตรวจ

ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์
ทั้ง 3 แผ่น ในรุปแบบ PDF
โดย คลิีกที่นี่
แผ่นที่ 3 หนังสือนำแจ้งผล
*** คลิ๊กที่ภาพแต่ละภาพ เพื่อขยายใหญ่ ***
สายด่วนถังน้ำ
คุณกิตติพงษ์
คุณธีรเนตร
คุณสุทธณะ
คุณจำนงค์
082-792-1705
083-041-3405
081-7509555
081-4912585บริษัท เอสซี คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 126/3 ซอยราชวิถี 2
ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-2463726 แฟกซ์ 02-2463264
Copyright © 2010, By SC CONTROL All Right Reserved